ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 รด.จิตอาสา ครูวิรัตน์ ขุนราช 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
2 ห้องพยาบาล ครูอมร ช่วยพันธ์ 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
3 อินเตอร์เนตแสนสนุก ครูแวรอนิง แวเด็ง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 "มีใจอาสา พัฒนาดูแล" ครูสมพร สุขเกษม 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
5 พับกระดาษ ครูจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

6 DIY ครูสุธน ขวัญแก้ว 1,2,3

  เต็ม

7 สวนถาด ครูไพศาล คงสุวรรณ 2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
8 ธนาคารโรงเรียน ครูอรพิน เรืองศรี 2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
9 ดนตรีสากล ครูวรากร โรจนรักษ์ 1,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
10 E-Sports ครูเอกชัย มงชู 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟ ครูอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
12 Volleyball K.S. ครูธนวิชญ์ รัตนชาติ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

13 Chinese club ครูอาริษา สีเต็ม 2,3,4,5,6

  เต็ม

14 เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครูกาญจนา เจียรติ้ว 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
15 English Cartoon ครูสุทธิพร แกล้วทนงค์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
16 เรารักษ์มโนราห์ ครูประนอม ประยูร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
17 ปริศนาอักษรไขว้ ครูสุดสวาท ประสานสงฆ์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
18 คณะกรรมการนักเรียน ครูอรทัย คงสุวรรณ 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
19 ตะกร้อ ครูรัชนี พร้อมูล​ 1,2,3

  เต็ม

20 ปรับภูมิทัศน์ ครูพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
21 The English: Be Loud and Fun ครูMichael Bravo Mercado 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 ชุมนุมห้องสมุด ครูแฉล้ม ศรีสุวรรณ 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
23 ชุมนุมเสริมความรู้ภาษาไทย ครูบุญพา สิทธิศักดิ์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 11