ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้งานของครูที่ปรึกษาชุมนุม
ครูสามารถลงชื่อเข้าใช้งาน Username : รหัสครู เช่น tc_101 (ขีดล่าง) Password : เลขประจำตัวประชาขน
การเข้าใช้งาน​สำห​รับ​นักเรียน​
นักเรียน​สามารถลงชื่อเข้าใช้งาน Username : รหัสนักเรียน​ เช่น​ 04509 Password : เลขประจำตัวประชาขน

ลงชื่อเข้าใช้งาน